Urodziny Ceglanego Renesansu! Wszystkie płytki RETRO 105 zł m2! *wietrzenie magazynu Sprawdź

Oficjalny Sklep Ceglany Renesans

dostawa Wysyłka 24 h

darmowa wycena Darmowa wycena

Konkurs Walentynkowy – zakończony

❤❤❤❤ZABAWA WALENTYNKOWA❤❤❤❤

Zapraszamy do walentynkowej zabawy na naszym koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ceglanyrenesans
Pod postem walentynkowym uzupełnij zdanie: “Kocham cegłę za… ” oraz dołącz tematyczne zdjęcie (koniecznie z cegiełką!).
Wyślij również zdjęcia oraz uzupełnione zdanie na naszego maila ceglanyrenesans.konkurs@gmail.com ze swoimi danymi, abyśmy wiedzieli komu wysłać prezent  ❤
Podarunki otrzymają wpisy z największą ilością 👍
Zabawa trwa do 14.02 do północy! ❤❤❤❤❤❤

REGULAMIN KONKURSU

„ZABAWA WALENTYNKOWA”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe postanowienia określają na jakich zasadach odbywa się konkurs „Zabawa walentynkowa” organizowany za pośrednictwem konta prowadzonego przez Organizatora na portalu Facebook, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Marek Pochcioł wykonujący działalność gospodarczą pod firmą CEGMAR MAREK POCHCIOŁ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Giedroycia 4, 44-200 Rybnik, NIP: 6423045496, REGON: 364728946, adres poczty elektronicznej (e-mail): cegmar.p@gmail.com, numer telefonu: +48 533 612 204 lub 694 320 721,  zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Przed przystąpieniem do Konkursu każda osoba chcąca wziąć w nim udział jest zobowiązana do zapoznania się z jego treścią i do przestrzegania jego postanowień.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
 6. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.
 7. Konkurs będzie prowadzony na portalu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/ceglanyrenesans

§ 2
UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  • zapozna się z Regulaminem Konkursu i zaakceptuje jego postanowienia,
  • zamieszkuje na terenie Polski oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego,
  • posiada autentyczne i aktywne konto na portalu Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem portalu,
  • nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
  • nie jest zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej, a także nie jest członkiem rodziny osoby zatrudnionej u Organizatora,
  • własnoręcznie zrobi zdjęcie lub filmik prezentujące tematycznie miłość do cegły (w szczególności przy użyciu telefonu komórkowego, tabletu, kamery, aparatu cyfrowego itp.),
  • prześle zdjęcia, filmiki oraz uzupełnione zdanie na maila ceglanyrenesans.konkurs@gmail.com
  • opublikuje powyższe zdjęcie na profilu Organizatora w portalu Facebook pod postem walentynkowymz oznaczeniem: #
  • wyrazi zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć (na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie).
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wyeliminowania Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z ustępem 1 niniejszego paragrafu, musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 1.02.2023 roku od godziny 8:00 i nie później niż do dnia 14.02.2023 roku do godziny 24:00, tj. w okresie trwania Konkursu; zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
 4. Organizator może nie uwzględnić w Konkursie zgłoszeń zawierających elementy powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo takie, które obiektywnie naruszają lub mogą naruszyć prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i zależy wyłącznie od woli Uczestnika.

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.02.2023 r. i trwa do dnia 14.02.2023 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.02.2023r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi na profilu Organizatora w portalu Facebook, do 1 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 4. Organizator wybierze trzy zdjęcia lub filmiki z największą liczbą like i nagrodzi każdego z ich autorów podarunkiem
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 15.02. 2023 r., w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Facebook.
 6. Nagrody zostaną przekazane kurierem na wskazane przez zwycięzców adresy, w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania danych do wysyłki.
 7. Każdy ze zwycięzców w Konkursie zostanie poproszony przez Organizatora o udostępnienie imienia i nazwiska (w przypadku, gdy nie stanowią części identyfikatora użytkownika portalu Facebook) oraz adresu korespondencyjnego (tj. nazwa i numer ulicy, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) i numeru telefonu, których podanie przez zwycięzcę jest niezbędne dla przekazania nagrody. Niespełnienie warunków niniejszego ustępu spowoduje brak możliwości wydania nagrody.
 8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.
 9. W Konkursie jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 10. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 11. Uczestnik Konkursu:
  • powinien sam zapewnić sobie dostęp do Internetu oraz do portalu Facebook,
  • jest odpowiedzialny za naruszenia zasad i regulaminu portalu Facebook,
  • zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  • zobowiązuje się działać w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 12. Uczestników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie zdjęć:
  • niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook,
  • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu lub zgłoszonych z naruszeniem Regulaminu,
  • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
  • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku wygranej, do której doszło z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 15. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 16. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj.: z dopiskiem „Konkurs – reklamacja” lub za pośrednictwem Facebooka, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub otrzymania wiadomości przez Organizatora.
 17. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 18. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora lub otrzymania wiadomości od osoby zgłaszającej reklamację przez Organizatora.

§ 5

ZGODY I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Poprawne wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 2. Poprawne wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego opiekuna prawnego) następujących oświadczeń:
  • zdjęcie stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika,
  • Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do zgłaszanego zdjęcia i nie są ono w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich,
  • zdjęcie przedstawia wyłącznie osoby, które udzieliły Uczestnikowi wyraźnej zgody na rozpowszechnianie ich wizerunków do celów związanych z Konkursem, a w przypadku wizerunku osób niepełnoletnich – Uczestnik posiada odpowiednią zgodę ich opiekunów prawnych,
  • korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr ani tajemnicy chronionej prawem.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje fakt, że zgłoszone zdjęcie zostanie wykorzystane oraz opublikowane na profilu Organizatora na Facebooku. Uczestnik akceptuje również fakt, że zdjęcie może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia w związku z Konkursem.
 5. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od opublikowania zdjęcia w serwisie Facebook.
 6. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania zdjęcia w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań zdjęcia, łączenie go z innymi dziełami.
 7. Organizator ma prawo udzielania sublicencji co do zgłoszonego w Konkursie zdjęcia.
 8. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do zdjęcia.
 9. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do zdjęcia.

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wygranej w celu przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Konkursie (tj. realizacja Konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz ich ogłoszenie) jest udzielona przez uczestnika zgoda na ich przetwarzanie, którą uczestnik wyraża stosując # określony w par. 2 pkt 1 Regulaminu, a zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej tzw. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub też „RODO”).
 4. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie zwycięzcą Konkursu, jego dane będą przetwarzane także w celu wydania nagrody w Konkursie. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda, którą wyraża udostępniając Organizatorowi dane niezbędne do wydania nagrody.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podstawy prawne żądania uczestnika Konkursu:
  • dostęp do danych – art. 15 RODO,
  • sprostowanie danych – art. 16 RODO,
  • usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
  • przeniesienie danych – art. 20 RODO,
  • sprzeciw – art. 21 RODO,
 7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ceglanyrenesans.konkurs@gmail.com
 9. W sytuacji wystąpienia przez Uczestnika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uczestnika u. przednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skrócony opis zasad Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego typu mają charakter jedynie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją właściwego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Konkursu między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.