Płytki KLASYCZNE 54,99 zł z chemią SPRAWDŹ

Oficjalny Sklep Ceglany Renesans

dostawa Wysyłka 24 h

darmowa wycena Darmowa wycena

Regulamin Konkursu

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest “CEGMAR CEGLANY RENESANS” z siedzibą pod adresem ul. Giedroycia 4, 44-200 Rybnik, NIP 642-304-54-96, nr REGON 364728946. (dalej „Organizator”).

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do otrzymania nagród w konkursie i wzięcia w nim udziału. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej, prowadzonej pod adresem www.ceglanyrenesans.pl.

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
Konkurs jest skierowany do dotychczasowych klientów Organizatora, którzy posiadają produkty sprzedane przez niego.
Uczestnik oświadcza, że:
jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z procedurą odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny; za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na stronie www.ceglanyrenesans.pl
Konkurs jest dostępny w formie zakładki na stronie internetowej www.ceglanyrenesans.pl, aby wziąć w nim udział należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać zdjęcia z realizacji. Na stronie internetowej www.ceglanyrenesans.pl będą opublikowane zdjęcia konkursowe na które będzie można oddawać głosy. Trzy zdjęcia z największą ilością głosów biorą udział w rundzie finałowej, którą rozstrzyga komisja powołana przez Organizatora.
Każdy uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie do 12 zdjęć, z czego Organizator konkursu wyłoni 1 zdjęcie, które będzie brało udział w głosowaniu. Głosowanie będzie trwało od 1 października 2022 roku do 13 października 2022. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 października 2022 roku o godzinie 10:00.
Na podstronie konkursowej określony jest termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu oraz załączony niniejszy regulamin.

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Zadaniem Uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie zdjęć realizacji wnętrza z wykorzystaniem produktów oferowanych przez Organizatora.
Zdjęcia, aby wziąć udział w konkursie, muszą być wyraźne, dobrej jakości oraz przedstawiać Produkt w ciekawej aranżacji. Zdjęcia już wcześniej wysłane na adres mailowy cegmar.p@gmail.com można wysłać ponownie i wziąć udział w konkursie.
Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę konkursu na stronie internetowej www.ceglanyrenesans.pl.
Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ceglanyrenesans.pl.
Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.
Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Warunkiem odebrania nagrody jest spełnienie wszystkich warunków konkursu.
Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
W przypadku jeśli nagrodą jest sponsorowany pobyt w hotelu bądź apartamencie termin pobytu będzie ustalany indywidualnie ze zwycięzcą i dostosowany do wolnych terminów w wybranej przez organizatora placówce.
O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem, a również uczestników którzy:
ingerują w mechanizm działania konkursu;
podają fałszywe dane bądź unikają procesu weryfikacji przed przyznaniem nagrody;
naruszają w jakikolwiek inny sposób regulamin konkursu, prawo Kodeksu Cywilnego.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

VIII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
Korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: ceglanyrenesans.konkurs@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.    4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na podany adres email lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r. do odwołania.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.